KONCEPCJA PRZEDSZKOLA NR 7

SIÓSTR SERAFITEK

UL. GRZEGÓRZECKA 40

Podstawa prawna:

 1. Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),.

 1. Źródło opracowania koncepcji:

 

 

 

ŹRÓDŁA

PLANOWANIA I OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej oparte na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. Istotnym podłożem do opracowania koncepcji był fakt, iż organem prowadzącym jest Zgromadzenie Córek MBB a także samoocena pracy przedszkola dokonana w oparciu o:

 • Ewaluację – ankieta dla rodziców i nauczycieli,

 • Monitorowanie – dzienniki zajęć, zajęcia edukacyjne, plany miesięczne,

 • Kontrolę – protokolarz rady pedagogicznej, arkusz organizacyjny przedszkola, statuty, regulaminy, wystrój sal, organizacja uroczystości przedszkolnych,

 • Diagnozę – dokumentacja obserwacji dziecka,

 • Obserwacje zajęć – jakość pracy nauczycieli, osiągnięcia dzieci

W wyniku wewnętrznej ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkola sformułowano wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań. Tworząc koncepcję rozwoju przedszkola uwzględniono również potrzeby środowiska.

Przedszkole nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie na przestrzeni blisko stuletniej historii wypracowało swoją własną tradycję zakorzenioną w posłannictwie Zgromadzenia. Posłannictwo to określił bł.o. Honorat Koźmiński – kapucyn, współzałożyciel Zgromadzenia następująco:

Główną ustawą jakby zasadą Córek Boleści Matki Bożej jest to, że poświęcają się na usługę dziatek

i ubogich, uważając ich zawsze i we wszystkim za rzeczywistych swoich panów, a siebie za prawdziwe ich sługi służąc w nich Chrystusowi”

Słowa te nie przebrzmiały i realizowane są także dzisiaj. Odczytujemy je na nowo w kontekście naszych czasów i w świetle Ewangelii, która mówi, że kto przyjmuje dziecko w imię Jezusa, Jego samego przyjmuje (por Mt 18,5). Są aktualne również ze względu na obserwowany kryzys wartości i wychowania do wartości, jak również w kontekście wezwania papieża Franciszka do ewangelizacji. Zgromadzenie odpowiada na to wezwanie również poprzez prowadzenie placówek wychowawczych, opiekuńczych, leczniczych.

Opis specyfiki przedszkola

Przedszkole liczy 2 oddziały, do których uczęszcza 50 dzieci. Placówka zlokalizowana w wolnostojącym budynku otoczonym ogrodem. Plac zabaw wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Kadra pedagogiczna skład się 4 wykwalifikowanych nauczycielek, które doskonalą swoje kompetencje pedagogiczne, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30
z przerwą wakacyjną /lipiec, sierpień/. Realizacja podstawy programowej odbywa się
w godzinach od 8.00 do 13.00.

Pomieszczenia przedszkolne, sale, wyposażone są w zabawki, niezbędne środki dydaktyczne, pomoce do zajęć, które pozwalają na realizację przyjętych programów.

Wszystkie nasze oddziaływania wychowawcze opieramy na wartościach ewangelicznych, by pomóc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Uczestniczymy w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawdziwy rozwój dziecka nie tylko fizyczny, ale i duchowy, tworzymy atmosferę zaufania i szacunku. Towarzyszymy rodzicom, dzieci w ich troskach, a wytyczone zadania realizujemy przy ścisłej współpracy z nimi.

Jednostka dydaktyczna:

Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i jednocześnie określony przez Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się zgodnie z zatwierdzonym rozkładem dnia dla poszczególnych grup wiekowych.

Dokumentacja:

 Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami w danym roku szkolnym.

Cele i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki,
a w szczególności:

 • wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe,

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
  i porażek,

 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,

 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

 • organizowanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez współpracę z psychologiem, pedagogiem, logopedą,

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu
  i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich,

 • tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Bogu i bliźniemu,

 • tworzenie i podtrzymywaniu tradycji przedszkola,

 • sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki poprzez:

– tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,

– uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,

– podtrzymywanie działań sprzyjających promocji i ochronie zdrowia,

– przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenie zachowań służących
i zagrażających zdrowiu,

- stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

- organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

- troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,

- zapoznanie rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi,

- rozmowy indywidualne podczas, których udziela się bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka,

- uroczystości, spotkania i konferencje dla rodziców,

- prowadzenie zajęć otwartych,

- umożliwienie rodzicom zapoznania się z literaturą i czasopismami podejmującymi zagadnienia związane z wychowaniem dziecka,

- organizowanie w miarę możliwości stałej lub doraźnej pomocy materialnej,

- włączenie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają 1.

Wizja

Przedszkole nr 7 Sióstr Serafitek jest placówką katolicką, która służy dziecku
i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary w Boga, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich.

Misja

 • Służba dziecku i jego rodzinie,

 • Nauka życia opartego na fundamencie wiary w Boga, wprowadzenie w świat kultury i wartości chrześcijańskich,

 • Zapewnienie dzieciom opieki podczas pracy zawodowej rodziców,

 • Realizacja celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,

 • Praca w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole,

 • W procesie edukacyjnym wspomaganie rozwoju dziecka w pełnym jego wymiarze: psycho-fizyczno-duchowym,

 • Prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki,

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka, zapewnienie mu bezpiecznego i radosnego dzieciństwa,

 • Zwrócenie szczególnej uwagi w procesie wychowawczym na wartości religijne, wdrażanie do życia modlitwy, osobistego kontaktu z Bogiem, uczestnictwa we Mszy Świętej oraz umiejętności świętowania,

 • Tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny, jako podstawy świadomej
  i odpowiedzialnej przynależności narodowej jest jednym z najważniejszych zadań, wspólnych dla wszystkich zajęć edukacyjnych,

 • Tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości pomiędzy dziećmi, rodzicami
  i pracownikami na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która patronuje Przedszkolu.

Model absolwenta Przedszkola nr 7

 • Jest przygotowany do roli ucznia,

 • Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody,

 • Jest otwarty na świat i ludzi,

 • Odróżnia dobre zachowanie od złego,

 • Dostrzega potrzeby własne i innych (pomaga innym),

 • Jest aktywny, ciekawy świata i odważny w podejmowaniu nowych wyzwań,

 • Ma poczucie własnej wartości (ma pozytywny obraz siebie, zna swoje mocne strony, pokonuje słabości),

 • Nie boi się wyrażać własnych opinii,

 • Dąży do rozwiązywania pojawiających się trudności,

 • Przestrzega podstawowych wartości (miłość, dobro, poszanowanie drugiego człowieka, uczciwość, pracowitość, odpowiedzialność, prawda i wrażliwość na piękno),

 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem,

 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, przedszkola i grupy,

 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

 • Jest kulturalny i uprzejmy2.

Prawa dziecka w Przedszkolu nr 7

Prawo do:

 • Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu,

 • Akceptacji takim jaki jest, szacunku życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,

 • Wzmacniania i podkreślania Jego mocnych stron, indywidualnego procesu rozwoju
  i własnego tempa pracy,

 • Rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach, doświadczania konsekwencji własnego zachowania,

 • Do wyrażania swoich myśli i uczuć,

 • Do nauki przez zabawę, badania, eksperymentowania, korzystania z dóbr kultury,

 • Wypoczynku i czasu wolnego,

 • Prywatności,

 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej,

 • Znajomości swoich praw i obowiązków3.

Obowiązki dziecka w Przedszkolu nr 7

 • Szanowania wytworów innych dzieci,

 • Podporządkowania się obowiązkom w grupie, umowom i zasadom współżycia społecznego,

 • Przestrzegania zasad higieny osobistej,

 • Przestrzegania zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i sprzętów jako wspólnej własności,

 • Do uczestniczenia w pracach porządkowych i dyżurach,

 • Pomagania młodszym i słabszym kolegom,

 • Przestrzegania wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno,

 • Respektowania poleceń dorosłych, w szczególności, kiedy służą one ogólnemu dobru
  i bezpieczeństwu dzieci
  4.

Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy:

 • Zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne,

 • Spotkania adaptacyjne,

 • Pedagogizacja rodziców /prelekcje, czasopisma, artykuły, gazetki/,

 • Prowadzenie „kącika dla rodziców” /informacje, eksponowanie prac dzieci/,

 • Wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,

 • Konkursy rodzinne.

Ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy współpracować z różnymi instytucjami, które widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Na bieżąco, każdego roku, wszyscy nauczyciele aktywnie badają potrzeby wychowanków i stosownie do tego dobierają środki i formy pracy wykorzystując zasoby jakie daje środowisko lokalne.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

 • Prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu /aktywna strona www/ – promowanie placówki,

 • Promowanie wartości wychowania przedszkolnego /dni otwarte, działania proekologiczne, imprezy prorodzinne/,

 • Udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego
  i ogólnopolskiego,

 • Wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej,

 • Pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,

 • Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową,

 • Współpraca z instytucjami, zakładami, Centrum Kultury,

 • Współpraca z Przedszkolami miejskimi /spartakiady, konkursy, zabawy integracyjne/,

 • Współpraca z parafią,

 • Spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,

 • Wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.

Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy naszej placówki. Podczas organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy
o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były
z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

Czynniki sprzyjające realizacji naszych zamierzeń:

 • Dobra lokalizacja przedszkola w mieście,

 • Duże zainteresowanie rodziców kształceniem dzieci w różnych kierunkach,

 • Rozbudzony twórczy potencjał naszych wychowanków,

 • Sprzyjający klimat i atmosfera w przedszkolu,

 • Kompetencja i zaangażowanie kadry przedszkola,

 • Religijny charakter naszej placówki,

 • Zajęcia dodatkowe; religia, taniec, rytmika, gimnastyka korekcyjna, tenis,

 • Rzetelna realizacja planów współpracy ze środowiskiem lokalnym,

 • Otwartość i zaangażowanie rodziców na współpracę z przedszkolem.

Realizując wszystkie założenia, cele placówki zabiegamy o to, by stworzyć
w przedszkolu rodzinną, pogodną atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.

1 Statut Przedszkola nr 7, Kraków 2013, s.4

2 Program Wychowawczy Przedszkola nr 7, Kraków 2012, s.15

3 Tamże s.14

4 Statut Przedszkola nr 7, Kraków 2013, s.20